مردم فنلاند صبح دیروز شاهد یکی از به*یادماندنی*ترین صحنه*های زندگی خود بودند. طلوع آفتاب در برابر ابرهای زمستانی افق شرقی و بازی نور با بلورهای یخ، 13 اثر اپتیکی متفاوت را در اطراف خورشید پدید آورد.

ابرهایی که صبح دیروز برفراز فنلاند تشکیل شده بود، حاوی بلورهای شش*ضلعی بلندی از یخ (شبیه به مدادی بلند) بودند که در جهت*های مختلفی پراکنده شده بودند. زاویه تابش خورشید نسبت به این بلورها طوری بود که از بعضی از آنها بازتاب می*شد و در بعضی دیگر دچار شکست یا پراش شده و تجزیه می*شد.
بدین*ترتیب، 13 تجمع مختلف از پرتوهای خورشید (چه طیف رنگین*کمانی و چه تمرکز نور) ایجاد شده که در فاصله*های مختلف از خورشید قرار گرفته*اند. برای تشکیل چنین پدیده*ای، دما و رطوبت هوا باید مقدار خاصی باشد تا این بلورهای شش*ضلعی شکل بگیرند.چنین شرایطی در مناطق قطبی فراوان*تر از دیگر نقاط زمین اتفاق می*افتد؛ اما حتی در عرض*های میانی مانند کشور خودمان هم می*توان چنین منظره*هایی را (البته نه به این شلوغی) مشاهده کرد. کافی است در روزهای ابری نگاهی به دور و بر خورشید و حتی ماه بیاندازید تا این چشم*اندازهای زیبا را از دست ندهید.

شایان ذکر است که به دلیل ارتفاع بسیار پایین خورشید، این بازی*های اپتیکی به*صورت نصفه به نمایش درآمده*اند و اگر ارتفاع خورشید به*اندازه کافی بالا باشد، این کمان*ها به*شکل حلقه*ای کامل در اطراف خورشید دیده خواهند شد.